Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019

Zarządzenie Nr 0050.28.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze zmianami) oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLI.240.2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1. Dla zapewnienia kontroli społecznej przy realizacji postanowień Uchwały Nr XLI.240.2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:
1. Przygoda Piotr – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe,
2. Jastrzembska Monika – kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
3. Bachen Małgorzata – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe,
4. Wientzek Ewelina – inspektor Urzędu Miejskiego w Ujeździe,
5. Mojza Sybilla – kierownik grupy remontowej
6. Rajmund Muskała – Radny Rady Miejskiej w Ujeździe.

§ 2. Zakres czynności Społecznej Komisji Mieszkaniowej określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.214.2017 Burmistrza Ujazdu z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.28.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12 lutego 2019 r.
Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom


1. Komisję powołuje Burmistrz Ujazdu.
2. W przypadku zmian w składzie osobowym Burmistrz dokonuje uzupełnienia jej składu.
3. Komisja zostaje powołana na czas trwania kadencji Rady Miejskiej w Ujeździe.
4. .Praca członków Komisji jest społeczna (nieodpłatna).
1. Do zadań Komisji należy:
a) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego,

b) uczestniczenie w wizytacjach osób ubiegających się o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego,

c) sporządzanie projektów list osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego lub zamiany lokalu,

d) rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń związanych z projektami list.


2. Komisja w uzasadnionych przypadkach może wnioskować o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
1. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji odbywają się w terminach ustalonych przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
4. Komisja w celu dokonania oceny warunków mieszkaniowych ze swojego grona powołuje zespół wizytujący, którego zadaniem jest ocena sytuacji mieszkaniowej i bytowej osób ubiegających się o przydział mieszkania oraz potwierdzenie lub zaprzeczenie stanu przedstawionego we wniosku.
5. Zespół wizytujący ze swoich czynności sporządza protokół, który podpisują osoby wizytujące oraz wizytowani.
6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
7. Z przebiegu każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół. Protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji przekazywany jest do Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.
1. Obsługę administracyjno – techniczną posiedzeń Komisji zapewnia Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.