Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 050.30.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-02-2019

Zarządzenie Nr 050.30.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 19-02-2019

w sprawie nabycia dz. 348, 354, 355o łącznej pow. 0,0414 ha, położonej w Starym Ujeździe

Na podstawie art. 6 pkt.1 oraz art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204) oraz §1 ust.2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe NR XI/53/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje :

§ 1. Nabyć odpłatnie od osoby prawnej na cele publiczne działki : nr 348, pow.0,0131 ha; nr 354, pow. 0,0136 ha; nr 355, pow. 0,0147 ha; położone w Starym Ujeździe, KW nr OP1S/00062124/5.
Na podstawie przeprowadzonego w dniu dnia 19.02.2019r. przetargu nieograniczonego cenę nabycia gruntu ustalono w wysokości : 1.950 zł( słownie : tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 )
§ 2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr LIV/292/2010 z dnia 28.10.2010r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 154, poz. 1832, z dnia 23.12.2010r., obowiązującą od dnia 24.01.2011r. działki o nr ew. 348, 354, 355, obręb Stary Ujazd znajdują się na terenie oznaczonym symbolem RZ.13. – przeznaczenie podstawowe : tereny trwałych użytków zielonych, łąk i pastwisk; uzupełniające : zadrzewienia, wody stojące i płynące, rowy melioracji podstawowych i szczegółowych, budowle i urządzenia hydrotechniczne, sieci infrastruktury technicznej oraz transportu rolnego i leśnego KDR.
§ 3. Przedmiotowe działki niezbędne są Gminie Ujazd w związku z realizacją zadania „Ochrona i odtworzenie stawu wiejskiego w celu odtworzenia naturalnego krajobrazu” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd” . W zakresie tej inwestycji konieczne jest wykonanie urządzeń do doprowadzenia wody do stawu, odprowadzenia wody ze stawu jak również piętrzenia wody w stawie.
Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom