Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2019

Zarządzenie Nr 0050.31.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432,2500 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,2245, 2354, 2500) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 2 850 876,44 zł. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 052 416,59 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 1 052 416,59 zł § 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 1 052 416,59 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 953 552,55 zł. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 953 552,55 zł § 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 953 552,55 zł. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 844 907,30 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 844 907,30 zł § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 703 630,17 zł § 2059. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 78 227,13 zł, § 6257. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 56 741,67 zł § 6259. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 6 308,33 zł Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom” § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 844 907,30 zł. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 844 907,30 zł. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 844 907,30 zł § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 844 907,30 zł Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”. § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 173 150,00 zł. Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 30 000,00 zł. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 150,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 13 150,00 zł PSP - Ujazd § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł PSP - Jaryszów § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł PSP - Olszowa § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 400,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 150,00 zł Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 120 000,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 120 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 179 119,14 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 120 000, 00 zł . Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 70 000,00 zł § 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 70 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 50 000,00 zł § 4300. .
Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,00 zł
§ 4300. .
Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 30 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 150,00 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 400,00 zł PSP - Jaryszów § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł PSP - Olszowa § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 400,00 zł PSP - Ujazd Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 500,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500,00 zł PSP - Ujazd Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 8 250,00 zł PSP - Ujazd § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 100,00 zł PSP - Olszowa § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 150,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 405 969,14 zł. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 405 969,14 zł § 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 953 552,55 zł § 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 452 416,59 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe ”;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 600 000,00 zł. Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 300 000,00 zł
§ 6220. w kwocie 300 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem ”;
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 300 000,00 zł
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe ”;
§ 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 8 138,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 738,00 zł . Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 738,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł Fundusz sołecki - Niezdrowice Urząd Miejski - Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 400,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 400,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł § 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 8 138,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 738,00 zł . Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 738,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł Fundusz sołecki - Niezdrowice Urząd Miejski - Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 000,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 400,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 400,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom