Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-03-2019

Zarządzenie Nr 0050.37.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 26-03-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 poz. 506), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 z 2019 r. poz. 303, 326) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 89 931,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 89 931,00 zł . Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 931,00 zł § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 89 931,00 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 54,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 54,00 zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 54,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54,00 zł § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 765,00 zł. Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 262,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł Fundusz sołecki - Niezdrowice Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 765,00 zł. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 765,00 zł. § 4260. Zakup energii w kwocie 3 165,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 100 642,00 zł. Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 765,00 zł. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 600,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600,00 zł Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych II etap – zakup 2 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych ”;
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 165,00 zł.
§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 66 417,80 zł. PSP - Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 57 317,80 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 317,80 zł Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowe w Zimnej Wódce ”;
PSP- Ujazd Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 9 100,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 9 1000,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 23 459,20 zł. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 14 911,94 zł § 6690. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 14 911,94 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 8 547,26 zł § 6690. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 8 547,26 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 7 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł Fundusz sołecki - Niezdrowice § 5. z : budowa – „Stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego” na:
Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdz.75411 Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych II etap – zakup 2 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych ”;

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom