Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2019

Zarządzenie Nr 0050.42.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2019

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzeleckiej 11 w Ujeździe, stanowiącego własnośc Gminy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r. poz. 2204), zarządzam , co następuje :

§ 1. 1. Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 3 , o pow. użytkowej 51,93 m 2 , mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11 , na działce nr 884/18 o pow. 0,1493 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00048628/4. Ułamkowe części gruntu w 241/1000 częściach , przynależne do w/w lokalu sprzedane zostaną na własność. 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieruchomość sprzedana zostanie zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - najemcy lokalu . 3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice nr X.52.2015 z dnia 31.08.2015r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1993 z 18.09.2015r., obowiązująca od dnia 3.10.2015r. działka nr ew. 884/18 znajduje się na terenie oznaczonym symbolami : MW.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; KDG.3 – tereny dróg i ulic publicznych klasy głównej. § 2. Szczegółowy opis w/w nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez : ogłoszenie na stronie internetowej , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni . § 3. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom