Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2019 w

Zarządzenie Nr 0050.44.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Ujazd

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204), zarządzam , co następuje :

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 2353, o pow. 0,1395 ha, KW nr OP1S/00006553/1, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i rzemiosłem, położoną w Ujeździe, na osiedlu Piaski, przy ul. Bursztynowej. W/w nieruchomość nie jest obciążona prawem użytkowania wieczystego, służebności, żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem , której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby oraz nie jest zadłużona i nie posiada żadnych zaległości finansowych. Stanowi własność Gminy Ujazd, posiada urządzoną księgę wieczystą . § 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014r. poz. 1490) § 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XVIII.93.2012 z dnia 26 kwietnia 2012r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 28, poz.782 z dnia 28.05.2012r., obowiązującą od dnia 28.06.2012r. działka nr 2353 położona jest na terenie oznaczonym symbolem : MNU-1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i rzemiosłem.
§ 4. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni . § 5. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom