Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019

Zarządzenie Nr 0050.45.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy ...

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r. poz. 2204), zarządzam , co następuje :

§ 1. 1. Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 9 , o pow. użytkowej 44,20 m 2 , mieszczący się w budynku mieszkalnym, komunalnym, wielorodzinnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 , na działkach nr 518, 519, 520, 521, 522 o łącznej pow. 0,1926 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00003936/9. Ułamkowe części gruntu w 198/10.000 częściach , przynależne do w/w lokalu sprzedane zostaną na własność. 2. Sprzedaż nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na warunkach określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieruchomość sprzedana zostanie zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - najemcy lokalu . 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Ujeździe Nr XXVI/109/2004 z dnia 28.09.2004r - działki nr 518 , 519, 520, 521, 522 położone są na terenie oznaczonym symbolami: MW -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MM -tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, UC - tereny usług komercyjnych. W/w działki położone są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej typu ”A”. § 2. Szczegółowy opis w/w nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia , który podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez : ogłoszenie na stronie internetowej , w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni . § 3. Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości, wymienione w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom