Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019

Zarządzenie Nr 0050.47.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 poz. 506), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 z 2019 r. poz. 303, 326, 534) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 51 271,36 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 12 000,00 zł . Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 12 000,00 zł § 0970. w kwocie 500,00 zł
Wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w kwocie 500,00 zł Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 500,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 20 400 ,00 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 20 400,00 zł § 0340. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 400,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 217,66 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 2 217,66 zł § 0950. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 217,66 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 890,45 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 890,45 zł § 2010. w kwocie 15 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 890,45 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 263,25 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 263,25 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 263,25 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 295 603,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 274 100,67zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 198,67 zł § 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 198,67zł Fundusz sołecki - Olszowa Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 273 902,00 zł § 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 273 902,00 zł Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ”;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 21 502,33 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby w kwocie 201,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 201,00 zł Fundusz sołecki - Sieroniowice Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 21 301,33 zł § 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 1 101,33 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł Fundusz sołecki - Olszowa Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł Renowacja placu zabaw i wykonanie ogrodzenia ”;
Fundusz sołecki - Sieroniowice
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 346 874,36 zł. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 248 202,00 zł . Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 247 902,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 247 902,00 zł - budżet gminy w kwocie 247 902,00 zł
Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej ”;
Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 300,00 zł Fundusz sołecki - Olszowa Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 15 000,00 zł Urząd Miejski - Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 11 000,00 zł § 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł § 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa w kwocie 500,00 zł Urząd Miejski - Referat Organizacyjno-Gospodarczy Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 500,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239,22 zł § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 260,78 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 200,00 zł. Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 200,00 zł. § 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 1 200,00 zł Fundusz sołecki - Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 19 617,66 zł. PSP- Ujazd Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 19 617,66 zł § 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 5 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 14 617,66 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 890,45 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 890,45 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 872,64 zł § 4210. w kwocie 15 000,00 zł
Zakup materiałów i usług w kwocie 17,81 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 14 250,00 zł § 3260. Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 750,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 263,25 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 263,25 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263,25 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 26 000,00 zł. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach ”;
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 16 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Ujazd ”;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20 201,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 20 201,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
§ 4210. Zakup materiałów i usług w kwocie 3 886,46 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 314,54 zł Fundusz sołecki - Sieroniowice Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł Renowacja placu zabaw ”;
Fundusz sołecki - Sieroniowice
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.