Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019

Zarządzenie Nr 0050.48.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62,1000, 1366,1669,1693,2245, 2354, 2500 z 2019r. poz.303, 326,534) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 246 143,31 zł 1. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12 963,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 12 963,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 963,00 zł.


1. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 00,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 246 143,31 zł 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 223 180,31 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 223 180,31 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 223 180,31 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3 360,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 219 820,31 zł1. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12 963,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 963,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 963,00 zł
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 471,95 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 491,05 zł1. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom