Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019

Zarządzenie Nr 0050.49.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,2245,2354,2500 z 2019 r. poz.303,326,534) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 246 143,31 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 223 180,31 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 223 180,31 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami w kwocie 223 180,31 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 12 963,00 zł Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12 963,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 963,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 00,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł § 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 246 143,31 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 223 180,31 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 223 180,31 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 360,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 016,08 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 218 804,23 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Organizacyjno- Gospodarczy Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 12 963,00 zł Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12 963,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1500,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,19 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 54,76 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 535,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 691,05 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 10 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom