Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019

Zarządzenie Nr 0050.50.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonychdo dzierżawy w formie bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492) oraz Uchwały nr XXXIII.196.2017  Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłasza się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 2
1.Wykaz o których mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Ujeździe na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.ujazd.pl).
2.Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie ich w gablocie   ogłoszeniowej w danej miejscowości oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

         
        
Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom