Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-07-2019

Zarządzenie Nr 0050.60.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 10-07-2019

w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła i szkoła - dom

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1148) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów na trasie dom - szkoła i szkoła - dom, w przypadku gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice lub prawni opiekunowie, następuje od dnia podpisania umowy, zawartej między rodzicem lub prawnym opiekunem a Burmistrzem Ujazdu na okres danego roku szkolnego, której wzór stanowi załącznik NR 1 i 2 do Zarządzenia.
§ 2. 1. Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów na trasie dom - szkoła i szkoła - dom, następuje w formie:
a) zwrotu kosztów w wysokości równej cenie biletów środkami komunikacji publicznej,

b) miesięcznego ryczałtu, którego podstawą wypłaty jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do Zarządzenia, złożone po zakończeniu dowozu w danym miesiącu, jednakże nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca, potwierdzające realizację uzgodnionych warunków.


2. Wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 1 pkt b, ustala się jako iloczyn liczby kilometrów na trasie dom - szkoła i szkoła - dom, liczby dni obecności ucznia na zajęciach oraz ustalonej stawki za 1 kilometr w wysokości 1,30 zł brutto.
3. Liczba dni obecności ucznia na zajęciach, o których mowa w ust. 2, musi być poświadczona przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Liczba kilometrów na trasie dom - szkoła i szkoła - i dom rozumiana jest jako najkrótsza trasa łącząca miejsce zamieszkania niepełnosprawnego ucznia i szkołę, do której uczęszcza oraz trasa powrotna ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia. Liczba kilometrów zostanie określona na podstawie oświadczenia rodzica, zweryfikowanego przez pracownika Gminnego Zarządu Oświaty i ostatecznie ustalona w umowie.
5. Wypłata świadczenia w formie ryczałtu rodzicom lub opiekunom prawnym następu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zorganizowany przez Gminę Ujazd dowóz uczniów niepełnosprawnych przez przewoźnika prywatnego odbywać się będzie na podstawie wniosku rodzica lub prawnego opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miasta w Ujeździe.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.299.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 września 2019 roku w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 lipca 2019 r.

§ 1. Realizując obowiązki Gminy Ujazd wynikające z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1148) Pani/Pan ………………………………………………………………. zapewni dowożenie i opiekę ………………………………………………………… dziecku niepełnosprawnemu zamieszkałemu …………………………………………………....…………………………………………………………………………. ………………………………………….. w drodze do ………………………………........................................................
……………………………………………………………………………………………………….……………. i z powrotem, biorąc za nie odpowiedzialność w tym czasie.
(nazwa i adres szkoły)

§ 2. 1. Za wykonanie dowozu, o którym mowa w § 1 przysługuje zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna na trasie dom - szkoła i szkoła - i dom, w części nie objętej ulgą wynikającą z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295) - na podstawie dołączonych biletów lub w wyjątkowych wypadkach na podstawie złożonego oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego o poniesionych kosztach zakupu biletów.
2. Kwoty stanowiące zwrot kosztów przejazdu wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca, na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego.
3. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do umowy powinno być złożone przez rodzica, opiekuna prawnego nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca.
4. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje za okres nieobecności dziecka w szkole.

§ 3. Kwoty stanowiące zwrot kosztów przejazdu (właściwe zakreślić): a) wypłacane będą przelewem na konto (nazwa banku i nr konta): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) odbierane będą osobiście w kasie Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.


§ 4. Umowę zawiera się od dnia ……………………….................... do dnia ………………………………………………….. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 5. Wszelkie zmiany do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
§ 6. Spory między stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Gminy Ujazd.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rodzic/ opiekun prawny, a dwa Burmistrz Ujazdu. ………………………………………… ………………………………... rodzic/opiekun prawny Burmistrz Ujazdu
Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 lipca 2019 r.
§ 1. 1. Pani/Pan …………………………………………………………………………...……. będzie wykorzystywać własny samochód do przewożenia ……………………….…………....dziecka niepełnosprawnego, zamieszkałego ………………………………………………………………………………………………………………..., na trasie dom - szkoła i szkoła - dom, realizując obowiązki Gminy Ujazd wynikające z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1148), biorąc za nie odpowiedzialność, za zwrotem kosztów do wysokości kwot jakie zostałyby poniesione, gdyby uczeń był dowożony środkami komunikacji publicznej - w części nie objętej ulgą, wynikającą z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295).
2. Obowiązkiem rodzica, opiekuna prawnego jest określenie dziennej wysokości kosztów dowożenia ucznia środkami transportu publicznego (ceny biletów).
3. Pani/Pan …………………………………………………..………… oświadcza, że posiada ubezpieczenie na czas transportu dziecka niepełnosprawnego.
4. Pani/Pan ……………………………………………………………………… oświadcza, że samochód określony w niniejszej umowie jest przystosowany do transportu dziecka niepełnosprawnego zgodnie z przepisami.

§ 2. 1. Ustala się miesięczny koszt zwrotu przejazdu, zgodnie z § 1ust. 1, w zależności od liczby dni zrealizowanego przewozu poświadczonych przez dyrektora szkoły.
2. Kwoty stanowiące zwrot kosztów przewozu wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca, na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego.
3. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do umowy, powinno być złożone przez rodzica/opiekuna prawnego nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca.
4. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje za okres nieobecności dziecka w szkole.

§ 3. Kwoty stanowiące zwrot kosztów przejazdu (właściwe zakreślić):
a) wypłacane będą przelewem na konto (nazwa banku i nr konta): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) odbierane będą osobiście w kasie Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.


§ 4. Umowę zawiera się od dnia ……………..……………………… do dnia………………………………………………………. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 5. W przypadku zmiany warunków umowy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Burmistrza Ujazdu - pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.
§ 6. Wszelkie zmiany do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
§ 7. Spory między stronami na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Gminy Ujazd.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rodzic/ opiekun prawny, a dwa Burmistrz Ujazdu. ……………………………………… ………………………………….......... rodzic/opiekun prawny Burmistrz Ujazdu …………………………………………………… Ujazd, …………………20... r.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 lipca 2019 r. nazwisko i imię rodzica/ opiekuna prawnego
a) organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/przedszkola,

b) zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły/przedszkola własnym pojazdem,

c) zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły/przedszkola środkami komunikacji publicznej. · ·Dodatkowe informacje o dziecku, niezbędne do właściwego sprawowania opieki w czasie przewozu:................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ujazd, dnia ............................. podpis wnioskodawcy ............................................... telefon kontaktowy ……...............................................
Czy dziecko porusza się na wózku inwalidzkim? tak/nie (właściwe zakreślić) Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:

1. Nazwisko i imię ucznia: ..................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ucznia: ...................................................................................................
3. Adres zamieszkania ucznia (ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość): …......................................................................................................................................................
4. Szkoła lub placówka, do której skierowano ucznia (dokładny adres): …......................................................................................................................................................
5. Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego, numer dowodu tożsamości:…......................................................................................................................................................
6. Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego (ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość, numer telefonu):….....................................................................................................................................................
7. Dokumenty dołączone do wniosku ** :

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia  
Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia  
Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych), wydane przez starostę strzeleckiego  
Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki  
Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki  
Inne dokumenty:  

 

8. Okres świadczonej usługi: od ………………………………………… do …………………………………………………… Oświadczam, że:
Oświadczenie wnioskodawcy: a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,

b) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1),

c) dziecko dowożone będzie następującymi środkami komunikacji publicznej ………………………………., na trasie …………………………………………………………………………………………….……………………………….. ***
d) dziecko dowożone będzie przez rodzica/opiekuna prawnego (imię i nazwisko)…………………………….….......................................................... legitymując się dowodem osobistym….............................., będącego właścicielem samochodu – marka …............................................ o pojemności silnika …........................ i numerze rejestracyjnym …................................. na trasie dom - szkoła i szkoła - dom o łącznej długości .................. km *** Sposób płatności (właściwe zakreślić/wypełnić) : ***
a) odbiór gotówki w kasie GZO,

b) płatne przelewem - nazwa banku ……………………………. i nr konta:

 

                                                   


Ujazd, dnia ........................ .................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić ** dołączony do wniosku dokument zaznaczyć znakiem „x” *** wypełnić w przypadku wyboru ubiegania się o zwrot kosztów dowozu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe, ul. Mickiewicza 4, 47-143 Ujazd. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: info@gzoujazd.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec, z którą można się skontaktować za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl oraz iod@eduodo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego dowozu oraz jego realizacji z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub podmioty wykonujące zadania administratora na podstawie stosownych umów oraz przepisów obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 oraz art. 18 RODO,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e) do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-198 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe, aby uzyskać dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.