Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-07-2019

Zarządzenie Nr 0050.61.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 23-07-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 52 587,56 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 5 000,00 zł. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 5 000,00 zł § 0490. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 22 755,00 zł Rozdział 75814 Rożne rozliczenia finansowe w kwocie 22 755,00 zł § 6680. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 22 755,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5 332,56 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 876,31zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 876,31 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 4 456,25 zł § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 1 411,00 zł, § 2059. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 3 045,25 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 19 500,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 19 500,00 zł § 0950. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 500,00 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 2 031,25 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 031,25 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 031,25 zł § 2057. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 2 031,25 zł, § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 311 327,25 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 180 000,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 180 000,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 180 000,00 zł - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 14610 w Sieroniowice - Ujazd w miejscowości Nogowczyce ul. Strzelecka w kwocie 65 000,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Zimna Wódka ul. Strzelecka w kwocie 90 000,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja w kwocie 25 000,00 zł Urząd Miejski - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 47 750,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 47 750,00 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych zadań w kwocie 32 750,00 zł § 6300. w kwocie 30 000,00 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł Wyburzenie budynku w Zimnej Wódce ”;
Gminny Zarząd Oświaty Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 460,25 zł Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej w kwocie 2 429,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 429,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 031,25 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 031,25 zł § 4177. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 576,25 zł § 4227. Zakup środków żywności w kwocie 390,00 zł § 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 45 117,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 45 117,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy § 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 7 872,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych § 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 245,00 zł Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną ”;
§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 361 883,56 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 250 000,00 zł . Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 30 000,00 zł § 2900. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 180 000,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 180 000,00 zł - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 14610 w Sieroniowice - Ujazd w miejscowości Nogowczyce ul. Strzelecka w kwocie 82 921,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Zimna Wódka ul. Strzelecka w kwocie 86 907,00 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja w kwocie 10 172,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 40 000,00 zł

§ 4270. Zakup usług remontowych zadań w kwocie 40 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu ”;
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4 000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 4 000,00 zł § 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa - Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 250,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 13 250,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 250,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 761,56 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 876,31zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 858,78 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,53 zł Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej w kwocie 2 429,00 zł § 4700. w kwocie 2 429,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 4 456,25 zł
§ 4179. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 576,25 zł § 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,00 zł § 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 014,00 zł § 4229. Zakup środków żywności w kwocie 390,00 zł § 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 65,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 60 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł Poprawa gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd ”;
Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 7 872,00 zł Rozdział 92116 Biblioteki w kwocie 7 872,00 zł
§ 2480. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 7 872,00 zł § 5. w kwocie 250,00 zł
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 900,00 zł Gminny Zarząd Oświaty Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 250,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
§ 4270. Zakup usług remontowych zadań w kwocie 250,00 Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 650,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 650,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł Fundusz sołecki - Niezdrowice § 6. w kwocie 250,00 zł
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 900,00 zł Gminny Zarząd Oświaty Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 250,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 650,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 650,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 650,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł Fundusz sołecki - Niezdrowice § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom