Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-08-2019

Zarządzenie Nr 0050.63.2019

Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-08-2019

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok0

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 257  ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U. z 2019 poz.869), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:  

§ 1
Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 80 177,54 zł
I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 27 100,00 zł
1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 100,00 zł
1) dochody bieżące w kwocie 1 100,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  w kwocie  1 100,00 zł
2.Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 26 000,00 zł
1) dochody bieżące w kwocie 26 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  w kwocie 26 000,00 zł
II. Dział 855 Rodzina w kwocie 53 077,54  zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 52 907,00 zł
1) dochody bieżące w kwocie 52 907,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  w kwocie 52 907,00 zł
2. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 170,54 zł
1) dochody bieżące w kwocie 170,54 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 170,54 zł
§ 2
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 80 177,54 zł
I. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 27 100,00 zł
1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 100,00 zł
1) wydatki bieżące w kwocie 1 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 100,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 100,00 zł
2.Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 26 000,00 zł
1) wydatki bieżące w kwocie 26 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł
II. Dział 855 Rodzina w kwocie 53 077,54  zł
1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 52 907,00 zł
1) wydatki bieżące w kwocie 52 907,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 907,00 zł
2. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 170,54 zł
1) wydatki bieżące w kwocie 170,54 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 170,54 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 170,54 zł

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom