Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-08-2019

Zarządzenie Nr 0050.64.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 20-08-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 80 177,54 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 27 100,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 100,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 100,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 26 000,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 000,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 53 077,54 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 52 907,00 zł § 2060. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 52 907,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 170,54 zł § 2010. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 170,54 zł § 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 80 177,54 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 27 100,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 100,00 zł § 4130. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 26 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 26 000,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 53 077,54 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 52 907,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 52 907,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 170,54 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170,54 zł § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 13 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 8 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 13 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie Urząd Miejski - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 8 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom