Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019

Zarządzenie Nr 0050.73.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869), Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 151 500,09 zł 1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 143 365,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 143 365,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 143 365,00 zł


2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 000,00 zł.


3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 135,09 zł 1) dochody bieżące w kwocie 135,09 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135,09 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 197,58 zł 1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 4 000,00 zł
2 . Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 197,58 zł

1) dochody bieżące w kwocie 197,58 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 197,58 zł


§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 151 500,09 zł 1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 143 365,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 143 365,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 365,00 zł


2. w kwocie 8 000,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł


3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 135,09 zł 1. wydatki bieżące w kwocie 135,09 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 135,09 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135,09 zł§ 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 197,58 zł 1. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł
2 . Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 197,58 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 197,58
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3,95 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 3,95 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 193,63 zł


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom