Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019 w

Zarządzenie Nr 0050.74.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 151 500,09 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 151 500,09 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 143 365,00 zł § 2060. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 143 365,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 000,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 000,00 zł. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 135,09 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135,09 zł. § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 197,58 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 197,58 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4 000,00 zł § 2030. ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 4 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 197,58 zł
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 197,58 zł § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 151 500,09 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 855 Rodzina w kwocie 151 500,09 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 143 365,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 143 365,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 135,09 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135,09 zł § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 197,58 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 4 197,58 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 197,58 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 193,63 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,95 zł § 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 25 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 17 000,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 17 000,00 zł § 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 15 299,10 zł § 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,90 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd § 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 25 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000,00 zł § 4300. w kwocie 15 299,10 zł
Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 17 000,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 17 000,00 zł
§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 299,10 zł § 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,90 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom