Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-09-2019

Zarządzenie Nr 0050.75.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 24-09-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 227 230,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 224 730,00 zł . Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 730,00 zł § 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 224 730,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 500,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł § 2700. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 500,00 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 849,70 zł Urząd Miejski - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 849,70 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 849,70 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,70 zł Fundusz sołecki -Balcarzowice § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 228 079,70 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 227 230,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 224 730,00 zł PSP Ujazd § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 711,00 zł PSP Jaryszów § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 000,00 zł PSP Olszowa § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 000,00 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 019,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł PSP Ujazd § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 849,70 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 849,70 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 849,70 zł Fundusz sołecki -Balcarzowice § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 17 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 700,00 zł PSP Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 4 200,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 4 200,00 zł PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 600,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł PSP Ujazd Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 8 900,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 4 900,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 300,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 300,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 300,00 zł Fundusz sołecki -Balcarzowice § 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 17 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 13 700,00 zł PSP Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 4 200,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł PP Ujazd Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 600,00 zł § 4700. w kwocie 600,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PSP Ujazd Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 8 900,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 300,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 300,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł Fundusz sołecki -Balcarzowice § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom