Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019

Zarządzenie Nr 0050.77.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 ), art. 257  ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U. z 2019 poz.869,1622,1649), Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwały budżetowej na  2019 rok  Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:  

§ 1
Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 19 950,00 zł
I. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 19 950,00 zł
1.Rozdział  75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 19 950,00 zł
1) dochody bieżące w kwocie 19 950,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 950,00 zł.
§ 2
Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 000,00 zł
I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie  3 000,00 zł.
1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie  3 000,00 zł
1) dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 000,00 zł
§ 3
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 19 950,00 zł
I. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 19 950,00 zł
1.Rozdział  75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 19 950,00 zł
1) wydatki bieżące w kwocie 19 950,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 950,00 zł
§ 4
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 000,00 zł
I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie  3 000,00 zł.
1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie  3 000,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 000,00 zł,

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibro