Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019

Zarządzenie Nr 0050.78.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 19 950,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 19 950,00 zł Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 19 950,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 950,00 zł. § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 000,00 zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 3 000,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 000,00 zł § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 19 950,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 19 950,00 zł Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 19 950,00 zł § 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 950,00 zł § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 000,00 zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 3 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom