Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019 w

Zarządzenie Nr 0050.80.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 219 734,07 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 219 734,07 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 219 734,07 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219 734,07 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 19 669,21 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Organizacyjno- Gospodarczy Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 169,21 zł Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 169,21 zł § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 169,21 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 000,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł PSP- Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 9 500,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 4 000,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 4 000,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 239 403,28 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 219 734,07 zł Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 219 734,07 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 267,21 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 215 425,56 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 041,30 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Organizacyjno- Gospodarczy Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 169,21 zł Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 169,21 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19,21 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 000,00 zł § 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł PSP- Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 9 500,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 9 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 8 000,00 zł Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 4 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 4 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł
Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 3 000,00 zł Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 500,00 zł
§ 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 500,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd w kwocie 3 000,00 zł Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 500,00 zł § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom