Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019

Zarządzenie Nr 0050.81.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-201

9 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649), Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 824 798,44 zł 1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 150,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 150,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 150,00 zł
2 . Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 735,09 zł

1) dochody bieżące w kwocie 735,09 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 735,09 zł


3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 18 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 18 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 18 000,00 zł


1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 800 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 800 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 800 000,00 zł


2. w kwocie 247,42 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące w kwocie 247,42 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 247,42 zł.


3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 65,93 zł 1) dochody bieżące w kwocie 65,93 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65,93 zł


4. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustawie i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 5 600,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy 1) dochody bieżące w kwocie 5 600,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 600,00 zł.


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 824 798,44 zł 1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 150,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 150,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 150,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 150,00 zł
2 . Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 735,09 zł


1) wydatki bieżące w kwocie 735,09 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14,70 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 14,70 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 720,39 zł


3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 18 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 000,00 zł


1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 800 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 800 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 488,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 988,00 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 3 500,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 778 512,00 zł


2. w kwocie 247,42 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące w kwocie 247,42
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 247,42 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 247,42 zł3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 65,93 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 65,93 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 65,93zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65,93 zł4. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustawie i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 5 600,00 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy 1) wydatki bieżące w kwocie 5 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 600,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 5 600,00 zł§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom