Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019

Zarządzenie Nr 0050.82.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 824 798,44 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 18 885,09 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 150,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 150,00 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 735,09 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 735,09 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 18 000,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 18 000,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 805 913,35 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 800 000,00 zł § 2060. w kwocie 247,42 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 800 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 247,42 zł. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 65,93 zł § 2010. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustawie i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 5 600,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65,93 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 600,00 zł. § 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 824 798,44 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 18 885,09 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 150,00 zł § 4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 150,00 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 735,09 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 720,39 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,70 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 18 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 805 913,35 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 800 000,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 778 512,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 620,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 368,00 zł § 4300. w kwocie 247,42 zł
Zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,42 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 65,93 zł § 4010. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustawie i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 5 600,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65,93 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy
§ 4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 5 600,00 zł § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 283,11 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 1 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 283,11 zł Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 283,11 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,50 zł § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 267,61 zł § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 283,11 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 1 000,00 zł § 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Organizacyjno- Gospodarczy Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 283,11 zł Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 283,11 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 283,11 zł § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom