Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-10-2019

Zarządzenie Nr 0050.84.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 28-10-2019

w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego albo przez spółdzielczą 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania Gminy Ujazd w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku osób zmarłych, dla których Gmina Ujazd była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Ujazd spadków po zmarłych posiadaczach rachunków bankowych lub imiennych rachunków członków kas.
§ 2. Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego, przekazanej Gminie Ujazd przez bank zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn.zm.) oraz informacji o śmierci członka kasy, przekazanej Gminie Ujazd przez spółdzielcze kasy zgodnie z art. 13 c ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. O spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2386 z późn.zm.)
§ 3. 1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 2, Referat Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe wprowadza do Rejestru informacji przekazywanych z banków lub spółdzielczych kas o możliwości nabycia spadków dane przekazane z banku lub spółdzielczej kasy wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zmarłego.
2. Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Ujazd podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku zmarłego są wyższe niż przewidywane koszty postępowania sądowego z zakresu postępowania spadkowego, tj. przekraczają kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust. 2 Referat Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe podejmuje następujące czynności:
1) sprawdza czy informacja banku lub spółdzielczej kasy zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku - imię i nazwisko, nr PESEL - i w razie potrzeby występuje do banku lub spółdzielczej kasy o uzupełnienie niezbędnych danych;
2) sprawdza czy Gmina Ujazd była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku;
3) występuje do Urzędu Stanu Cywilnego w Ujeździe z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym przed Gminą Ujazd;
4) występuje do osób, o których mowa w pkt. 3, o podanie informacji czy podjęły one bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia bądź odrzucenia spadku po zmarłym.

§ 4. Procedura zostaje zakończona, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących przesłanek:
1) bank lub spółdzielcza kasa nie przekaże danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku;
2) Gmina Ujazd nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku;
3) środki zgromadzone na rachunku zmarłego są niższe niż kwota wymieniona w § 3 ust. 2;
4) zmarły posiadacz rachunku ma co najmniej jednego spadkobiercę uprawnionego do dziedziczenia przed Gminą Ujazd;
5) osoby uprawnione do dziedziczenia przed Gminą Ujazd przekazały informację o podjęciu działań mających na celu nabycie spadku po zmarłym posiadaczu rachunku.

§ 5. W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych w § 4, po ponownej weryfikacji stanu środków na rachunku zmarłego, Referat Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego w Ujeździe występuje do właściwego sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz Gminy Ujazd po zmarłym posiadaczu rachunku.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom