Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2019

Zarządzenie Nr 0050.85.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2019

w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy ...

Na podstawie § 2 uchwały nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2010 roku (D.U.W. Op. Nr 131, poz. 1504, z dnia 16.11.2010r.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2020.
§ 2. Konsultacje rozpoczną się w dniu 4 listopada 2019 r. i trwać będą do 15 listopada 2019 r. § 3. W ramach konsultacji można zgłaszać w formie pisemnej uwagi do projektu ww. Programu do Sekretarza Gminy oraz na forum dyskusyjnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w zakładce Urząd Miejski - „ Zapytaj Burmistrza”.
§ 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Projekt
Uchwała nr……………….Rady Miejskiej w Ujeździez dnia………….. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 1. Uchwala „Roczny program współpracy Gminy Ujazd" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej
Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwaną dalej „ustawą”, stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej. Skupiają one ludzi dzielących wspólne zainteresowania i pasje, nieobojętnych wobec tego co dzieje się w ich otoczeniu. Są to zatem ludzie wrażliwi, zaangażowani, dysponujący nierzadko dużą wiedza i doświadczeniem. Działalność tych osób w organizacjach pozarządowych, umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną i sprzyja tworzeniu wizji społecznych.
Projekt Roczny Program Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 WSTĘP

1. Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy, jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Gminy Ujazd oraz wola kształtowania długookresowej współpracy Gminy z Organizacjami.
2. Cele szczegółowe:
a) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego głównie poprzez:- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, otoczenie, całą wspólnotę gminną i jej tradycje,- zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych,b) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,c) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,d) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.


1. Zasada partnerstwa.Organizacje jako równouprawnieni partnerzy Gminy uczestniczą w identyfikowaniu problemów społecznych oraz wykonaniu zadań publicznych.
2. Zasada pomocniczości.Gmina współpracuje z Organizacjami, umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie.
3. Zasada efektywności.Gmina i Organizacje wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych.
4. Zasada jawności.Gmina udostępnia współpracującym Organizacjom informacje o zamiarach i formach realizacji zadań publicznych i zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań.
5. Zasada suwerenności stron.Wszystkie podmioty niniejszego Programu respektują podmiotowość i niezależność względem siebie oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych w tym zadań publicznych.
6. Zasada uczciwej konkurencji.Gmina i Organizacje zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równym traktowaniu wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadań publicznych.
1. Realizacja zadań publicznych, o których mowa w punkcie V Programu.
2. Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów Gminy i jej mieszkańców.
3. Podejmowanie nowych działań w celu poprawy efektywności rozwiązywania problemów społecznych.
1. Pomoc finansową i pozafinansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności.
3. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/296/2010 z dnia 28 października 2010r.
1. Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
2. Działalności opiekuńczo-medycznej i rehabilitacyjnej.
3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowaniu kultury mniejszości narodowych.
4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną.
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
7. Promocji i organizacji wolontariatu.
8. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:- wspieranie klubów i zespołów sportowych,- promocja sportu dzieci i młodzieży.
9. Ratownictwa i ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej.
10. Współpracy i wspierania organizacji działających w ramach ”Odnowy wsi” i programu „LEADER”.
1. Równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się podmiotów Programu o planowanych kierunkach rozwoju i współdziałania.
2. Wspieranie lub powierzanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
3. Współpracę na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa , jawności i uczciwej konkurencji.
4. Informowanie wzajemne o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
5. Promocję działalności Organizacji.
1. Liczby ogłoszonych otwartych konkursów i złożonych ofert.
2. Liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym inicjatyw lokalnych.
3. Łącznej sumy środków finansowych zaangażowanych w realizacje zadań publicznych przez Organizacje.
4. Liczby beneficjentów biorących udział w realizowanych zadaniach publicznych.
5. Liczby wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych.
6. Liczby organizacji wspieranych pozafinansowo. Do 30 kwietnia 2021 roku Burmistrz przekłada Radzie sprawozdanie z realizacji Programu i podaje je do publicznej wiadomości.
1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w ramach ogłaszanych przez Burmistrza Ujazdu otwartych konkursów ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Ujazdu oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub inne podmioty ,z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub inne podmioty biorące udział w konkursie.
3. Komisja konkursowa liczy co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej jedna reprezentująca organizacje pozarządowe lub inne podmioty.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty, jeżeli:
1) żadna organizacja pozarządowa lub inny podmiot nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby reprezentują organizacje pozarządowe lub inne podmioty biorące udział w konkursie.

5. Informacja o naborze na członków komisji konkursowych z organizacji pozarządowych i innych podmiotów zostanie zamieszczona: - na stronie BIP Gminy Ujazdu www.bipujazd.pl - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe
6. Burmistrz powołuje komisję konkursową i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych kandydatur.
7. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - KPA /tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./dotyczące wyłączenia pracownika . 8. Złożone oferty przed przekazaniem do komisji konkursowej podlegają wstępnej ocenie formalnej przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie a realizację danego zadania publicznego.
9. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracą Komisji.
10. Obsługę administracyjno – biurową komisji zapewnia pracownik z wydziału merytorycznego obsługujący dane zadanie, będący równocześnie członkiem komisji. 11. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składanym jej podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
12. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej.
13. Komisja ocenia złożone wnioski i wypracowuje wspólne stanowisko, przedstawiając je Burmistrzowi w formie protokołu z propozycją wysokości przyznania dotacji, biorąc pod uwagę wielkość środków określonych dla danego zadania w Programie.
14. Opinia komisji nie jest wiążąca dla Burmistrza, który dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji w drodze Zarządzenia.
15. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości ;-na stronie internetowej gminy , -w BIP Urzędu Miejskiego w Ujeździe, - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 1. Roczny program współpracy uchwalony jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Ujazd.
2. Szczególowy sposób przeprowadzania konsultacji określa Uchwała Nr LIV/296/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom