Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2019

Zarządzenie Nr 0050.87.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 ,1815), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649, 2020) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 72 692,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 50,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 50,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 200,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7 200,00 zł § 2030. w kwocie 11 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 7 200,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 11 000,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 2030. w kwocie 37 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 11 000,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 54 442,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 000,000 zł. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 17 442,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 17 442,00 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 32 002,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 75414 Ochrona cywilna w kwocie 9 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 23 002,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 002,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 10 002,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 13 000,00 zł § 4177. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł § 4179. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł § 4227. Zakup środków żywności w kwocie 2 610,00 zł § 4229. Zakup środków żywności w kwocie 390,00 zł § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 104 694,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 9 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 50,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 50,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 30 202,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 002,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 002,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 7 200,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 13 000,00 zł § 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 11 310,00 zł § 4309. w kwocie 11 000,00 zł
Zakup usług pozostałych w kwocie 1 690,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 11 000,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
§ 3240. w kwocie 37 000,00 zł
Stypendia dla uczniów w kwocie 11 000,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 54 442,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 37 000,00 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 17 442,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 442,00 zł § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 22 350,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 300,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 700,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 700,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 100,00 zł PSP - Jaryszów Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 5 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł PSP - Ujazd Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 200,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 7 400,00 zł § 4140. w kwocie 4 000,00 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
§ 4260. Zakup energii w kwocie 3 000,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 500,00 zł § 4260. Zakup energii w kwocie 1 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 750,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 750,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł Fundusz sołecki - Jaryszów § 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 22 350,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 300,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł § 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł § 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 700,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 700,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 700,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł § 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 17 100,00 zł PSP - Jaryszów Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 5 000,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł PSP - Ujazd Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4 500,00 zł § 4700. w kwocie 4 500,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 200,00 zł
§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 7 400,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł § 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 500,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 500,00 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł § 4700. w kwocie 1 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 750,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 750,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł Fundusz sołecki - Jaryszów § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom