Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.89.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Ujazd

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie   gminnym

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami),  zarządzam,
co następuje:
                                                             § 1
Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane:
1.działki nr 2394 i nr 364 o łącznej powierzchni 0,7428 ha wraz z ½ udziału działki
nr 2392 o całkowitej powierzchni 0,0236 ha - obręb Ujazd – KW nr OP1S/00040196/0,
2.działka nr 2393 o powierzchni 0,4883 ha wraz z ½ udziału działki nr 2392 o całkowitej powierzchni 0,0236 ha – obręb Ujazd – KW nr OP1S/00040196/0.
§2
Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust.1  ustawy o  gospodarce  nieruchomościami 
na warunkach  określonych w rozdziale 2 Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U z 2014 r. poz. 1490)
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w  wykazie nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży stanowiącej  załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie
do publicznej wiadomości  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl także w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Ujeździe na  okres 21 dni.
§ 4
Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości, wymienione  w wykazie,   służy  roszczenie w ich nabyciu  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
         

Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom