Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.93.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020), Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 626 873,85 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 1 041,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 041,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 041,00 zł


1. Rozdział 75414 Ochrona cywilna w kwocie 481,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 481,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 481,00 zł


1. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 100,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł


1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 600 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 600 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 600 000,00 zł


2. w kwocie 25 000,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) dochody bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 000,00 zł.


3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 251,85 zł 1) dochody bieżące w kwocie 251,85 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 251,85 zł.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 61 949,30 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 8 200,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 8 200,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 200,00 zł


1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 512,30 zł 1) dochody bieżące w kwocie 512,30 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 512,30 zł


1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 52 037,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 52 037,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 037,00 zł


2. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 1 200,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 66 774,30 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 8 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 200,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8 200,00 zł1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 700,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 700,00 zł1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 512,30 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 512,30 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5,35 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 5,35 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 506,95 zł


2. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 125,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 125,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 125,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 125,00 zł
Bliżej rodziny i dziecka ”;1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 52 037,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 52 037,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 037,00 zł


2. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 1 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 200,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 1 200,00 zł§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 631 698,85 zł 1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 1 041,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 041,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 041,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 041,00 zł1. Rozdział 75414 Ochrona cywilna w kwocie 481,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 481,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 481,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 481,00 zł1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 700,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 700,00 zł2. Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100,00 zł1. Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 125,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 125,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 125,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 125,00 zł1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 600 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 600 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 000,00 zł


2. w kwocie 25 000,00 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł


3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 251,85 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 251,85 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 251,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 251,85 zł§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom