Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.94.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 ,1815), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649, 2020) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 626 873,85 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 041,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 1 041,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 041,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 481,00 zł Rozdział 75414 Ochrona cywilna w kwocie 481,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 481,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 100,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 625 251,85 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 600 000,00 zł § 2060. w kwocie 25 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 600 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 000,00 zł. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 251,85 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 251,85 zł. § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 61 949,30 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 200,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 8 200,00 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 200,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 512,30 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 512,30 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 512,30 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 53 237,00 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 52 037,00 zł § 2010. 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 1 200,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 037,00 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 66 774,30 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 8 200,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 8 200,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 200,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 2 700,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 700,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 637,30 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 512,30 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 506,95 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,35 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 125,00 zł § 4177. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 848,75 zł § 4179. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 276,25 zł Bliżej rodziny i dziecka ”;
Dział 855 Rodzina w kwocie 53 237,00 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 52 037,00 zł
§ 3110. 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 1 200,00 zł
Świadczenia społeczne w kwocie 52 037,00 zł Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
§ 4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1 200,00 zł § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 631 698,85 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 041,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 1 041,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 041,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 481,00 zł Rozdział 75414 Ochrona cywilna w kwocie 481,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 2 800,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 700,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 125,00 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 2 125,00 zł § 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 848,75 zł § 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,25 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 625 251,85 zł Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 600 000,00 zł § 3110. w kwocie 25 000,00 zł
Świadczenia społeczne w kwocie 600 000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 251,85 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251,85 zł § 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 25 708,53 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 750Administracja publiczna w kwocie 1 700,00 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)w kwocie 1 700,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł PSP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 149,98 zł Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 149,98 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,48 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 148,50 zł OPS Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł § 4227. Zakup środków żywności w kwocie 17 998,94 zł § 4229. Zakup środków żywności w kwocie 2 001,06 zł Ujazd- gmina przyjazna seniorom ”;
Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 3 000,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 3 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 858,55 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 858,55 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 858,55 zł Fundusz sołecki –Sieroniowice w kwocie 794,55 zł Fundusz sołecki –Jaryszów w kwocie 64,00 zł § 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 25 708,53 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 750Administracja publiczna w kwocie 1 700,00 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)w kwocie 1 700,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł PSP Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 149,98 zł Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 149,98 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,48 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 148,50 zł OPS Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 20 000,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł § 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 17 998,94 zł § 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 001,06 zł Ujazd- gmina przyjazna seniorom ”;
Żłobek Publiczny Dział 855 Rodzina w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 3 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 858,55 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 858,55 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 858,55 zł Fundusz sołecki –Sieroniowice w kwocie 794,55 zł Fundusz sołecki –Jaryszów w kwocie 64,00 zł § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.