Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.98.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami/ oraz Uchwały Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Burmistrz Ujazdu ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej

1. Termin realizacji zadania ustala się: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
2. W konkursie udział mogą brać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Warunki realizacji zadania:
a) szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo,

b) organizowanie imprez sportowych i turniejów,

c) udział w rozgrywkach piłki nożnej LZS-ów z Jaryszowa, Zimnej Wódki, Ujazdu-Niezdrowice, LKS Ujazd i LUKS Szkółka Piłkarska Ujazd zgodnie ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek i poniesienie kosztów z tym związanych,

d) zakup sprzętu sportowego,

e) zabezpieczenie kadry szkoleniowej, promocja osiągnięć sportowych gminy,

f) bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej, ponoszenie innych niezbędnych wydatków w związku z realizacją zadania.


1. Termin rozpatrzenia ofert – 30.12.2019 r. godz.13 00 . 2. Wybory ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Ujazdu.
3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:
a) zgodność oferty z warunkami konkursu,

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta /baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie/,

c) koszty realizacji zadnia,

d) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,

e) wiarygodność oferenta /dla oferentów spoza terenu gminy Ujazd, potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność/,

f) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie założona tylko jedna oferta.


4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń.
6. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom