Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.99.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne ...

Na podstawie art. 5 ust 1 oraz art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 roku, poz.688 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 postanawiam:

§ 1. 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

Załącznik Nr 1

Burmsitrz Ujazdu

oglasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2020

USŁUGI PIELĘGNACYJNE W ŚRODOWISKU DOMOWYM I REHABILITACJA OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SAMOTNYCH I STARSZYCH
1. Przedmiotem konkursu jest zadanie polegające na realizacji usług pielęgnacyjnych w środowisku domowym i rehabilitacji osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, obejmujących w szczególności:.
a) domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną,

b) ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,

c) wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego w domu,

d) usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę.


2. W konkursie mogą brać udział:
a) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia- zwane dalej podmiotami uprawnionymi.


3. Warunki, które muszą spełniać podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-2:
a) Oferent musi posiadać możliwości organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie doświadczenie.

b) Oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy.


1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadań przez podmiot

b) zadeklarowana przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie

c) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania

d) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania

e) analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotu uprawnionego w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

f) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań


2. Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a) przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami

b) prawidłowo wypełnione

c) zawierające komplet niezbędnych załączników

d) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym


1. Działania będą realizowane w terminie: od stycznia do grudnia 2020 r.
2. Miejscem realizacji jest Gmina Ujazd.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami.
4. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak największa liczba osób starszych i chorych.
5. Zabiegi rehabilitacyjne powinny być świadczone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach miedzy 8.00 – 18.00.
6. Czynności w domu pacjenta powinny być świadczone codziennie bez ograniczeń czasowych według występujących potrzeb.
7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z uwzględnieniem zasad zawartych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.).
2. Oceny i wyboru oferty dokona Komisja powołana przez Burmistrza Ujazdu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30 grudnia 2019 r. o godz. 12.00.
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia
5. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem Ujazdu, która określi szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zadania.
1. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności./ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/.