Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019

Zarządzenie Nr 0050.107.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019

w sprawie nabycia od osób fizycznych dz. /////////////////o pow. 0,0170 ha, położonej w Ujeździe

Na podstawie art. 6 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz.2204 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe NR XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek właściciela działki nr 1547 położonej w Ujeździe, dokonano podziału geodezyjnego w/w działki o pow. ///////////// i wydzielono z niej działkę nr ////////////////// o pow. 0,0170 ha pod drogę publiczną.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), wydzielona działka nr ////////////////// z mocy prawa za odszkodowaniem przeszła na rzecz Gminy Ujazd z dniem, w którym decyzja podziałowa Burmistrza Ujazdu nr RG.6831.7.2019 z dnia 18.06.2019 r. stała się ostateczna. Cenę nabycia gruntu ustalono na podstawie przeprowadzonych negocjacji w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w dniu 03 grudnia 2019 roku w wysokości: //////////// zł za m 2 co daje kwotę: ///////////////////////////////////////
§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Ujazd, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr IV.29.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 706 z dnia 18.02.2019 r., obowiązującą od dnia 05.03.2019r. oraz z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.12.2019.AD Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2019r. działka numer//////////////////// – położona jest na terenie przeznaczonym pod drogi publiczne (22KDD).
§ 3. Nabycie nieruchomości następuje na cele publiczne tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego należy do zadań własnych gminy zgodnie z art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2019, poz. 506 ze zmianami).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom