Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2019

Zarządzenie Nr 0050.108.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 248, 249  ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020),  Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje
§ 1
Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 810 586,00 zł.
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 278 226,00 zł .
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 278 226,00 zł
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 278 226,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   w kwocie 120 000,00 zł.
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 120 000,00 zł
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 120 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie  20 632,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 632,00,00 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 632,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 000,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 000,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 389 728,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 389 728,00 zł
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 389 728,00 zł
§ 2
Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 249 017,69 zł.
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 477 508,89 zł .
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 3 477 508,89 zł
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 3 097 083,89 zł,
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 380 425,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 508,80 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie
1 508,80 zł
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 508,80 zł.
Dział 855 Rodzina w kwocie 120 000,00 zł
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 120 000,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 120 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 650 000,00 zł
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 650 000,00 zł
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwocie 650 000,00 zł,
§ 3
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 984 041,69 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 199 282,89 zł .
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 3 199 282,89 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 097 083,89 zł
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 102 199,00 zł
„Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej”
GZO
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 36 000,00 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
w kwocie 36 00,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 43 200,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 33 400,00 zł
PSP Ujazd
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300,00 zł
§ 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,00 zł
§ 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł
PSP Olszowa
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł
Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 200,00 zł
PSP Olszowa
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł
PP Ujazd
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 400,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200,00 zł
§ 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,00 zł
§ 4240  Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 4 200,00 zł
PP Ujazd
§ 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł
PSP Ujazd
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł
§ 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 058,80 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 6 550,00 zł
PSP Ujazd
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł
PSP Olszowa
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 700,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł
OPS
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie
1 508,80 zł
§ 3240 Stypendia dla uczniów w kwocie 1 508,80
Żłobek
Dział 855 Rodzina w kwocie 47 500,00 zł
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 47 500,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł
§ 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  4 500,00 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 650 000,00 zł
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 650 000,00 zł
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 585 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn etap II”
§ 4
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 545 610,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 117 632,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 65 132,00 zł
PSP Jaryszów
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł
PSP Ujazd
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 632,00,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 47 900,00 zł
PSP Jaryszów
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł
PSP Olszowa
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 300,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 2 600,00 zł
PP Ujazd
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 000,00 zł
PP Ujazd
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 10 000,00 zł
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 10 000,00 zł
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 10 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 28 250,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 28 250,00 zł
PSP Olszowa
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł
PSP Jaryszów
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł
PSP Ujazd
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł
§ 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie  200,00 zł
Dział 855 Rodzina w kwocie 389 728,00 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 389 728,00 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 389 728,00 zł
§ 5
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 600,00 zł
GZO
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 100,00 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
w kwocie 1 100,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 1 100,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3 500,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 3 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł
§ 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł
§ 4700  Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
w kwocie 100,00 zł
§ 6
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 4 600,00 zł
GZO
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 100,00 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
w kwocie 1 100,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3 500,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 3 500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom