Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019

Zarządzenie Nr 0050.113.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 78 809,00 zł. Dział 855 Rodzina w kwocie 78 809,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 78 809,00 zł § 2060. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 78 809,00 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 78 809,00 zł OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 78 809,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w kwocie 78 809,00 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 78 809,00 zł § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 79 442,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 7 000,00 zł § 4590. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 800,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 65 400,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 65 400,00 zł § 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 55 800,00 zł § 4707. w kwocie 9 600,00 zł
Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PSP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,00 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 5 000,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 242,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 242,00 zł § 3240. Stypendia dla uczniów w kwocie 242,00 zł § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 79 442,00 zł Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 7 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł GZO Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 800,00 zł Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 000,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł PSP Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 65 400,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 65 400,00 zł § 4301. Zakup usług pozostałych w kwocie 55 800,00 zł § 4701. w kwocie 9 600,00 zł
Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,00 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 5 000,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł OPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 242,00 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 242,00 zł § 3260. Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 242,00 zł § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom