Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.123.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020

Zarządzenie Nr 0050.123.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd, maksymalnej kwoty dofinansowania ...

Na podstawie § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 2019, poz. 1653)

§ 1. 1. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolu,dla których organem prowadzącym jest gmina Ujazd, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się w roku budżetowym 2020 - kwotę 34 600,00 zł. 2. Ze środków, o których mowa w ust. 1 dofinansowuje się:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

3. Ze środków, o których mowa w ust. 1, mogą być pokryte w części lub w całości:
1) koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 5 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495): a) nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli,o których mowa ust. 2;

b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 3;


2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących:
a) daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,, o której mowa w ust. 2 pkt.1;

b) działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli - niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, której formę, wspomaganie lub sieć organizuje;


3) opłaty pobrane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2;
4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na rok 2020, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,w wysokości do 80% obowiązującej opłaty semestralnej, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł za jeden semestr.
2. Szkolenia, seminaria i konferencje szkoleniowe dla rad pedagogicznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych mogą być finansowane w całości ze środków finansowych naliczonych w ramach odpisu.

§ 3. Ustala się następujący rozdział środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kwocie 37 300,00 zł: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe - 14 800,00 zł; 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie – 11 000,00 zł; 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej - 7 500,00 zł; 4) Publiczne Przedszkole w Ujeździe - 4 000,00 zł. § 4. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowaw § 3, przeznacza się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola na:
1) specjalności:
a) fizyka,

b) wiedza o społeczeństwie,

c) edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera,

d) wychowanie do życia w rodzinie,

e) psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami,


2) organizację innych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów z zakresu:
a) rozwijania kompetencji matematycznych uczniów,

b) rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów,w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,

c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d) pracy zespołowej w szkole,

e) oceniania kształtującego,

f) prawa oświatowego.


§ 5. 1. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przysługuje nauczycielom pełnozatrudnionym i niepełnozatrudnionym, jeżeli szkoła/przedszkole, w której starają się o dofinansowanie jest ich głównym miejscem pracy, a wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po akceptacji organu prowadzącego, dyrektor może wydać zgodę na dofinansowanie nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym niż ½ etatu.
2. Wnioski o dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli:
a) nauczyciele składają w szkołach i przedszkolu, w których są zatrudnieni, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) dyrektorzy składają w Gminnym Zarządzie Oświaty w Ujeździe, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


3. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola, a dla dyrektora Burmistrz Ujazdu.
4. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości kwoty nie podlegają roszczeniom ze strony nauczycieli (dyrektorów).

§ 6. 1. Dofinansowanie do czesnego w przypadku studiów trwających dwa i więcej semestrów przyznawane jest dwa razy w roku, najpóźniej miesiąc po upływie semestru, którego dotyczył wniosek o dofinansowanie.
2. Pokrycie kosztów lub ich zwrot z tytułu udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach może nastąpić przed lub tuż po uczestniczeniu w danej formie doskonalenia zawodowego.
3. Studiujący nauczyciel (dyrektor) w przypadku, kiedy kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać sie o jedno dofinansowanie w semestrze.

§ 7. 1. Podstawą wypłaty dofinansowania jest rachunek, faktura, dowód opłaty poniesionej z tytułu podjęcia doskonalenia zawodowego.
2. Po zakończeniu danego etapu kształcenia nauczyciel (dyrektor) przedkłada do wglądu oryginał dokumentu, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić jego ukończenie oraz kopię dowodu opłaty poniesionej z tego tytułu.
3. Przerwanie przez nauczyciela (dyrektora) toku określonej formy dokształcania lub doskonalenia powoduje konieczność zwrotu kwoty dofinansowania.

§ 8. Nauczyciel może nie otrzymać wsparcia na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, gdy: 1) złożył wniosek o dofinansowanie zbyt późno i środki finansowe zostały rozdysponowane;
2) zadeklarował dokształcanie, które nie jest przydatne w jego placówce;
3) jest zatrudniony w szkole/przedszkolu w ramach umowy na zastępstwo;
4) pracuje krócej niż rok w danej placówce;
5) powtarza semestr na studiach podyplomowych lub korzysta z urlopu dziekańskiego.

§ 9. 1. Do dnia 31 marca 2021 r. dyrektorzy szkół i przedszkola, prowadzonych przez gminę Ujazd, sporządzają sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych w roku 2020 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 złożone przez dyrektora szkoły lub przedszkola ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli może zostać zakwestionowane przez organ prowadzący.

§ 10. Ustaleń, o których mowa w § 2, 3, 4 dokonano w porozumieniu z dyrektorami szkółi przedszkola oraz po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych reprezentatywnychw rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli w Gminie Ujazd.
§ 11. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkola do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkola.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

PDFZalacznik1 0050.123.2020.pdf (567,51KB)