Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020

Zarządzenie Nr 0050.124.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Ujazdu nr 0050.2.2018 z dnia 20 listopada 2018r w sprawie określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastepcy Burmistrza Ujazdu

Na podstawie art 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (.Dz. U. z 2019r, poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. 
1.Skreśla się podpunkt 1) § 1 wyżej cytowanego zarządzenia.
2.Podpunkty 2) i 3) otrzymują  odpowiednio punktację  podpunkt  1) i podpunkt  2).

      § 2
W § 2  wprowadza się podpunkt 4 w brzmieniu: „ 4) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Ujazd w zakresie wszelkich spraw z udziałem Gminy Ujazd w tym między innymi związanych z zarządem mieniem komunalnym oraz oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań po stronie gminy lub dotyczących wierzytelności gminy, be4z względu na  wartość, w przypadku wyłączenia się Burmistrza Ujazdu  z postępowania o udzielenie zamówienia.
      § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom