Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-01-2020

Zarządzenie Nr 0050.125.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 28-01-2020

w sprawie sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 40 900,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 40 500,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 40 500,00 zł § 0940. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 400,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 400,00 zł PSP- Jaryszów § 0750. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200,00 zł PSP- Olszowa § 0750. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200,00 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 474 730,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 600 Transport i łączność w kwocie 472 030,00 zł . Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 472 030,00 zł § 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 472 030,00 zł „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz ”;
PSP- Jaryszów Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 2 700,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 700,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 744 571,20 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 500,00 zł Rozdział 75414 Ochrona cywilna w kwocie 500,00 zł § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 40 000,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 40 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 100,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 400,00 zł PSP- Jaryszów § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł PSP- Olszowa § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 700,00 zł PSP- Jaryszów § 4700. w kwocie 2 700,00 zł
Szkoleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 228 941,20 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 228 941,20 zł Ośrodek Pomocy Społecznej
§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 000,42 zł § 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 491,25 zł § 4117. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 729,59 zł § 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,04 zł § 4127. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 822,59 zł § 4129. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 202,63 zł § 4177. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 887,77 zł § 4179. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 432,23 zł § 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł § 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,96 zł § 4227. Zakup żywności w kwocie 20 000,00 zł § 4229. Zakup żywności w kwocie 2 000,00 zł § 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 27 981,49 zł § 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł § 4367. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 161,99 zł § 4369. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18,01 zł § 4417. Podróże służbowe i krajowe w kwocie 1 353,52 zł § 4419. Podróże służbowe i krajowe w kwocie 150,48 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy § 6697. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 65 097,59 zł § 6699. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 6 611,64 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona ściekowa w kwocie 272 030,00 zł . Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł „ Odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach” w kwocie 7 000,00 zł Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 265 030,00 zł § 6057. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 500,00 zł § 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 530,00 zł „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn ”;
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 200 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 50 000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł „ Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce” w kwocie 50 000,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 150 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł Wykonanie monitoringu ruin zamku oraz barierek wydzielających strefę bezpieczną od muru zamku w kwocie 50 000,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł „ Budowa placu zabaw w Starym Ujeździe” w kwocie 100 000,00 zł § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie przychodów w kwocie 228 941,20 zł. § 906. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 228 941,20 zł § 5. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 36 848,37 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 36 848,37 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 36 848,37 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 848,37 zł „ Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce” w kwocie 36 848,37 zł Fundusz sołecki – Zimna Wódka § 6. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 36 848,37 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 36 848,37 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 36 848,37 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 848,37 zł „ Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce” w kwocie 36 848,37 zł Fundusz sołecki – Zimna Wódka § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom