Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020

Zarządzenie Nr 0050.126.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 520,38 zł 1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 520,38 zł 1) dochody bieżące w kwocie 520,38 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 520,38 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 000,00 zł 1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 000,00 zł§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 520,38 zł 1. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 520,38 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 520,38 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10,41 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 10,41 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 509,97 zł


1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.