Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.127.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020

Zarządzenie Nr 0050.127.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020

w sprawie sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 520,38 zł Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 520,38 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 520,38 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 520,38zł. § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 000,00 zł PSP-Olszowa Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 2 000,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł § 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 2 520,38 zł OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 520,38 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 520,38 zł § 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 509,97 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,41 zł PSP-Olszowa Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 2 000,00 zł § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom