Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2020

Zarządzenie Nr 0050.129.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2020

w sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 426 590,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 412 466,29 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 412 466,29 zł § 0310. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 199 466,29 zł § 0500. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 213 000,00 zł Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami w kwocie 4 123,71 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10 000,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 214 914,00 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 214 914,00 zł . Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 124 914,00 zł § 6300. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 124 914,00 zł „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 0 Zimna Wódka – Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1Maja ”;
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 90 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł Przebudowa drogi ul. Kościelnej w Sieroniowicach ”;
Fundusz sołecki - Sieroniowice
§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 641 504,00 zł Dział 600 Transport i łączność w kwocie 74 000,00 zł . Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 4 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł Fundusz sołecki - Sieroniowice Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 70 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 6 502,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 2,00 zł § 6690. w kwocie 6 500,00 zł
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 2,00 zł GZO Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 429 100,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 429 100,00 zł PSP Jaryszów § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 36 000,00 zł PSP Ujazd § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 380 600,00 zł „ Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w PSP Ujazd ”;
OPS Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 278,29 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 3 278,29 zł
§ 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 133,29 zł § 4409. ( budżet gminy – 3 278,29 zł)
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 145,00 zł Realizacja projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”. OPS Dział 855 Rodzina w kwocie 4 123,71 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 123,71 zł
§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,71 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 16 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10 000,00 zł § 6210. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 10 000,00 zł „Opracowanie analizy dotyczącej likwidacji uciążliwości zapachowej przepompowni w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej ”;
Urząd Miejski - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 6 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 108 500,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 107 500,00 zł Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00zł Fundusz sołecki - Sieroniowice § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00zł Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Zimna Wódka § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Sieroniowice Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy § 6220. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 89 500,00 zł „Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem ”;
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Balcarzowice § 4. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 460,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 210,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 1 210,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 210,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 200,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 200,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł OPS Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 50,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 50,00 zł § 4307. Zakup usług pozostałych w kwocie 45,00 zł § 4309. Zakup usług pozostałych w kwocie 5,00 zł § 5. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 1 460,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 210,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 1 210,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Organizacyjno- Gospodarczy § 4390. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy § 4580. Pozostałe odsetki w kwocie 10,00 zł Urząd Miejski – Referat Finansowo-Budżetowy Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 200,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 200,00 zł § 4530. Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 200,00 zł OPS Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 50,00 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 50,00 zł § 4287. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł § 4289. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 5,00 zł § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom