Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11

ZARZĄDZENIE  nr  0050.159.2020

BURMISTRZA UJAZDU z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie: sprzedaży  w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzeleckiej 11 w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy Ujazd.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami),  zarządzam, co następuje:

§1

1. Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej  na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 2, o pow. użytkowej 51,40 m2, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11, na działce nr 884/18 o pow. 0,1493 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW OP1S/00048628/4. Ułamkowe części gruntu w 245/1000 częściach, przynależne do w/w lokalu sprzedane zostaną na własność.

2. Sprzedaż  nastąpi w trybie  art. 37 ust. 2 pkt. 1  ustawy o  gospodarce nieruchomościami  na warunkach określonych w rozdziale drugim Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Nieruchomość sprzedana zostanie zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - najemcy lokalu.

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice nr X.52.2015 z dnia 31.08.2015 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 1993 z 18.09.2015 r., obowiązująca od dnia 3.10.2015 r. działka nr ew. 884/18 znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: MW.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; KDG.3 – tereny dróg i ulic publicznych klasy głównej.

§2

Szczegółowy opis w/w nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomości  poprzez: ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl,  w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na okres 21 dni.

§3

Osoby, którym w odniesieniu  do nieruchomości, wymienione  w wykazie, służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

BURMISTRZ UJAZDU

(-) Hubert Ibrom

- wykaz - DOCzałącznik do zarządzenia.doc (44,00KB)