Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018

Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 20-12-2018

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432 ), art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 222, 221, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62,1000, 1366,1669,1693) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 39 264 862,96 zł, w tym:
1. Dochody bieżące - 26 876 815,56 zł.
2. Dochody majątkowe - 12 388 047,40 zł
- jak w tabeli Nr 1.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 41 241 744,03 zł,
- jak w tabeli Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 25 645 332,12 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 17 781 694,12 zł, z czego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 159 189,00 zł,

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 5 622 505,12 zł;


2) dotacje na zadania bieżące – 2 075 677,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 529 555,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 230 000,00 zł;
5) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia przez Gminę w kwocie 28 406,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 596 411,91 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 254 411,91 zł;
2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 342 000,00 zł;
- jak w załączniku Nr 3.


§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 1 976 881,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 637 101,36 zł:
- z wolnych środków w wysokości660 220,29 zł,

- z pożyczek i kredytów w wysokości 1 976 881,07 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 660 220,29 zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2 976 881,07 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 70 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000 zł,
w tym:

- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 56 500,00 zł,

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13 500,00 zł.


§ 7. Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r poz.799) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 30 000,00 zł.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:
- dochody 4 994 531,00 zł,

- wydatki 4 994 531,00 zł.


§ 9. Ustala się dochody i wydatki, na które planuje się otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie:
- dochody 242 000,00 zł,

- wydatki 242 000,00 zł.


§ 10. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 417 677,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
- przychody - 3 036 500,00 zł,

- koszty - 3 036 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 220 648,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 2 976 881,07 zł, w tym na:
- pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 976 881,07 zł,

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 1 000 000,00 zł;


2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf (2,75MB)

PDFZalacznik1 III.19.2018.pdf (474,44KB)

PDFZalacznik2 III.19.2018.pdf (559,12KB)

PDFZalacznik3 III.19.2018.pdf (374,04KB)

PDFZalacznik4 III.19.2018.pdf (283,48KB)

PDFZalacznik5 III.19.2018.pdf (421,69KB)

PDFZalacznik6 III.19.2018.pdf (200,44KB)

PDFZalacznik7 III.19.2018.pdf (191,38KB)

PDFZalacznik8 III.19.2018.pdf (210,46KB)