Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018

Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 20-12-2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania  Narkomanii Gminy Ujazd na 2019 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030, 1490, 1669) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2019 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 4. Programy o których mowa w § 1 i § 2, stanowić będą część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2019 rok.pdf (384,23KB)

DOCXZałącznik nr 1 III.21.2018.docx (26,00KB)

DOCXZałącznik nr 2 III.21.2018.docx (8,63KB)