Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018

Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 20-12-2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349,1432), art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192), w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r . poz. 1007), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, dla celów przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII.206.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „na lata 2014-2020.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym pr.pdf (105,56KB)