Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018

Uchwała Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 20-12-2018

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 15 w związku z art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2019 stawkę dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na:
1) całoroczne utrzymanie placu zabaw „Osiedle na Wzgórzu” 1,21zł/m 2 2) całoroczne utrzymanie placu zabaw „Osiedle Gliwickie” 1,39zł/m 2 3) całoroczne utrzymanie placu zabaw „Olszowa” 1,07zł/m 2 4) całoroczne utrzymanie placu zabaw „Nogowczyce” 1,58zł/m 2 5) całoroczne utrzymanie terenów zielonych gminy 0,20zł/m 2 6) całoroczne utrzymanie terenów zielonych miasta 0,23zł/m 2 7) całoroczne utrzymanie porządku w mieście 0,23zł/m 2 8) dopłata do utrzymania m 2 powierzchni użytkowej targowiska miejskiego11,00zł/m 2 9) całoroczne utrzymanie boiska sportowego 9,86zł/m 2 10) dopłata do wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających technicznej możliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie Gminy Ujazd 15,88zł/m 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (101,67KB)