Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018

Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 20-12-2018

w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2068) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej o numerze działki: 641/3, 640/3 i 639/3, położonej w miejscowości Ujazd - nazwę ulica „Promienna” . § 2. Ulicę, o której mowa w §1, oznaczono kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018 w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej.pdf (301,97KB)

DOCXZałącznik nr 1 III.25.2018.docx (130,24KB)