Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018

Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 20-12-2018

w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia o
statecznego terminu dokonania tych wydatków

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 poz.994,1000, 1349, 1432 ), art.263 ust.2, 4 i 5 ustawy z dnia 27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz.62,1000, 1366, 1669, 1693), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2018 oraz ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w ust. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.pdf

DOCXZałącznik nr 1 III.26.2018.docx

DOCXZałącznik nr 2 III.26.2018.docx