Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018

Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 20-12-2018

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432 ), art. 212 ustawy z dnia 27.08 2009 r. roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 11 219,00 zł. I. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 5 967,00 zł. 1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 967,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 967,00 zł
a) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 967,00 zł.


II. Dział 855 Rodzina w kwocie 5 252,00 zł.
1. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 5 252,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 5 252,00 zł
a) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 252,00 zł
- „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 3 520 696,65 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 154 613,23 zł. 1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 3 154 613,23 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 3 154 613,23zł
a) dochody i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 3 154 613,23 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 154 613,23 zł.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 166 083,42 zł. I. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 166 083,42 zł 1) dochody majątkowe w kwocie 166 083,42 zł
a) dochody i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 166 083,42 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 166 083,42 zł.


III. Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 100 000,00 zł. I. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 100 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 100 000,00 zł
a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł.


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 100 000,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 100 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 100 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 100 000,00 zł.


§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 577 024,65 zł. I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 3 154 613,23 zł. 1. Rozdział 60095 Pozostała działalność w kwocie 3 154 613,23 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 3 154 613,23 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 154 613,23 zł
- „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”.


II. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 167 583,42 zł. I. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w kwocie 166 083,42 zł 1) wydatki majątkowe w kwocie 166 083,42 zł
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 166 083,42 zł
- „Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną”.


2. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 300,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 700,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.


III. Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 100 000,00 zł. I. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł
a) obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł.


IV. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 36 700,00 zł. I. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 18 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 18 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 400,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł.3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 500,00 zł.4. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 10 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 10 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 500,00 zł.V. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 480,00 zł. I. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 2 480,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 480,00 zł
a) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 480,00 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 480,00 zł.VI. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 900,00 zł.
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 400,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 400,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 400,00 zł.2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 4 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 500,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 zł.


VII. Dział 855 Rodzina w kwocie 110 748,00 zł.
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 100 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł.


2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 000,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł.


3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny w kwocie 4 748,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 748,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 748,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 748,00 zł.§ 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 67 547,00 zł. I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 500,00 zł. 1. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 500,00 zł.II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 47 567,00 zł.
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 23 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 23 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 200,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 400,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 800,00 zł.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 11 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 300,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 100,00 zł,b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.


3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 5 967,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 967,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 967,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 967,00 zł.4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 700,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 500,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 200,00 zł.5. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 4 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 700,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 700,00 zł.III. Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 480,00 zł.
1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 12 480,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 12 480,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 480,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 480,00 zł.IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 6 000,00 zł. I. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł.§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (136,54KB)