Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28-01-2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich”

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Ujazd pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich, prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Opolskich. § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100) zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na 2019 r. z działu 801, rozdziału 80102, paragrafu 6300. § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, jej przeznaczenia i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Ujazda Powiatem Strzeleckim. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przyul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opo.pdf (103,80KB)