Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019

Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28-01-2019

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania

„Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Ujazd na lata 2019-2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Ujazd na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII.205.2013 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania„Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Ujazd na lata 2019-2023.pdf (204,20KB)

DOCXZałącznik nr 1 IV.31.2019.docx (7,96KB)